ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรีร่วมกับจังหวัด มอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือของพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา (21 มี.ค. 65)
ม.ราชภัฏนครปฐม ส่งมอบข้าวสารให้กับ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อนำส่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13
ครอบครัว “อัคคีเดช” เมืองนครปฐมร่วมบริจาคทุนทรัพย์ช่วยเหลือนักศึกษา ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ที่ติดโควิด-19
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจิตอาสาช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (2และ4 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 70 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 23456  หน้าถัดไป>>

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการและนักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯรับเสด็จ 

จากนั้นเสด็จไปยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับเก้าอี้ ทรงศีล ต่อจากนั้น ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กราบทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย ชื่ออาคาร “พัชรปัญญา”จากนั้นทรงปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประทับเก้าอี้ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมนา ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กราบทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศล ตามพระอัธยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าเฝ้า ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศล ตามพระอัธยาศัย จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระราชทานเงินที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทูลเกล้าถวาย ให้กับพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปในการดำเนินโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อจากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังบริเวณนิทรรศการ ชั้น 5 ทอดพระเนตรนิทรรศการห้องเฉลิมพระเกียรติ เสด็จไปยังห้องศูนย์ศึกษาประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ชั้น 1 ทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และฉายพระรูปร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เสร็จสิ้นพิธี เสด็จฯกลับ

สำหรับอาคาร“พัชรปัญญา” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.2559 สำหรับดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการและวิชาชีพ จัดสัมมนาด้านบริการวิชาการและด้านวิชาชีพ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนผู้มาใช้บริการมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนาศิลปะวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล อันจะสร้างประโยชน์เชิงพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

อาคารพัชรปัญญา หรือ อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม มีจำนวน ๕ ชั้น ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ ห้องประชุม พื้นที่ส่วนกลางสำหรับนักศึกษาในการทำกิจกรรม ห้องเรียน ห้องทำงาน ห้องปฏิบัติการ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา ห้องศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และห้องเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ /ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th
IG: kru.university โทร 034-534059-60
รับขมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4657879574317367&type=3

  


ผู้เขียน :pr วันที่ :2022-05-19 11:39:48 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500